Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2011

potwor
7905 ec05
Reposted fromdead-inside dead-inside viapeople-error people-error
potwor
4575 c557
Ryan Gosling
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viareddunes reddunes

October 16 2011

potwor
4336 bb45
potwor
7577 7b08
Reposted fromzuper zuper viaKabrioletta Kabrioletta
potwor
Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę - seks po Danielsie jest o niebo lepszy

niż po haszyszu - i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię

ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość, ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.
— M. Świetlicki - "Dwa dni wakacji"
Reposted fromzmora zmora viakillingmesoftly killingmesoftly

October 13 2011

potwor
5808 2f73
potwor
7664 8bf2
Reposted fromshake shake viadonoteat donoteat

October 12 2011

potwor
summer heart: come with me
Reposted fromkattrina kattrina

October 11 2011

potwor
1055 bf4a
potwor
psychic babble: a ride to the country
Reposted fromkattrina kattrina

October 09 2011

potwor
potwor
2080 31a8
potwor
9098 d751
potwor
0736 2181
Reposted fromdriada driada viataka-jedna-ja taka-jedna-ja

October 08 2011

Play fullscreen

college feat. electric youth: a real hero (drive original soundtrack)

Reposted fromkattrina kattrina
Play fullscreen

kavinsky & lovefoxxx: nightcall (drive original soundtrack)

Reposted fromkattrina kattrina
potwor
potwor

October 07 2011

potwor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl